Czwartek, 25 lutego 2021 roku
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS Feed

Skróty klawiszowe w Windows 7

Skróty klawiszowe łatwego dostępu

Prawy Shift przez osiem sekund Włącza/Wyłącza klawisze filtru
Lewy Alt+Lewy Shift+PrtScn (lub PrtScn) Włącza/Wyłącz wysoki kontrast
Lewy Alt+Lewy Shift+Num Lock Włącza/Wyłącza klawisze myszki
Shift pięć razy Włącza/Wyłącza klawisze trwałe (Shift, Ctrl, Alt lub klawisz Windows)
Num Lock przez pięć sekund Włącza/Wyłącza klawisze przełączające (Caps Lock, Num Lock lub Scroll Lock)
Klawisz z logo Windows +U Otwiera centrum łatwego dostępu

Ogólne skróty klawiszowe

F1 Pokazuje pomoc
Ctrl+C (lub Ctrl+Insert) Kopiuje zaznaczony element
Ctrl+X Wycina zaznaczony element
Ctrl+V (lub Shift+Insert) Wkleja zaznaczony element
Ctrl+Z Cofa operacja
Ctrl+Y Przywraca cofniętą operację
Delete (lub Ctrl+D) Usuwa zaznaczony element i przesuwa go do kosza
Shift+Delete Usuwa zaznaczony element i bez przesuwania go do kosza
F2 Zmienia nazwę zaznaczonego elementu
Ctrl+Strzałka w prawo Przesuwa kursor do początku następnego wyrazu
Ctrl+Strzałka w lewo Przesuwa kursor do początku poprzedniego wyrazu
Ctrl+Strzałka w dół Przesuwa kursor do początku następnego paragrafu
Ctrl+Strzałka w górę Przesuwa kursor do początku poprzedniego paragrafu
Ctrl+Shift z klawiszem strzałki Zaznacza blok tekstu
Shift + dowolny klawisz strzałki  Zaznacza więcej niż jeden element w oknie lub na pulpicie lub zaznacza tekst wewnątrz dokumentu
Ctrl z dowolnym klawiszem strzałki+Spacja Zaznacza wiele wybranych elementów w oknie lub na pulpicie
Ctrl+A Zaznacza wszystkie elementy w dokumencie lub w oknie
F3 Szuka pliku lub folderu
Alt+Enter Pokazuje właściwości dla wybranego elementu
Alt+F4 Zamyka aktywny element lub wychodzi z aktywnego programu
Alt+Spacja Otwiera menu skrótów klawiszowych dla aktywnego okna
Ctrl+F4 Zamyka aktywny dokument (w programach umożliwia to otwarcie wielu dokumentów jednocześnie)
Alt+Tab Przełącza się miedzy otwartymi elementami
Ctrl+Alt+Tab Używa klawiszy strzałek do przełączania się pomiędzy otwartymi elementami
Ctrl+kółko myszki Zmienia rozmiar ikon na pulpicie
Klawisz z logo Windows+Tab Przechodzi do poszczególnych programów na pasku zadań przy użyciu Aero Flip 3-D
Ctrl+klawisz z logo Windows+Tab Używa klawiszy strzałek do przechodzenia do poszczególnych programów na pasku zadań przy użyciu Aero Flip 3-D
Alt+Esc Przechodzi do poszczególnych elementów w kolejności w jakiej zostały otwarte
F6 Przechodzi do elementów ekranu w oknie lub na pulpicie
F4 Wyświetla listę paska adresu w Windows Explorer 
Shift+F10 Wyświetla menu skrótów dla wybranego elementu
Ctrl+Esc Otwiera menu Start
Alt+podkreślona litera Wyświetla odpowiednie menu
Alt+podkreślona litera Wykonuje polecenie menu (lub inna podkreśloną komendę)
F10 Aktywuje pasek menu w aktywnym programie
Strzałka w prawo Otwiera menu z prawej strony lub podmenu
Strzałka w lewo Otwiera menu z lewej strony lub zamyka podmenu
F5 (lub Ctrl+R) Odświeża aktywne okno
Alt+Strzałka w górę Widok folderu o jeden poziom wyżej w Eksplorator Windows
Esc Anuluje aktywne zadanie
Ctrl+Shift+Esc Otwiera menedżer zadań
Shift podczas wkładania CD Zapobiega automatycznemu odtwarzaniu płyty CD
Lewy Alt+Shift Przełącza język, gdy włączone jest wiele języków
Ctrl+Shift Przełącza układ klawiatury, gdy jest włączone wiele układów klawiatury
Prawy lub lewy Ctrl+Shift Zmienia kierunek czytania tekstu z prawej do lewej 

Skróty klawiszowe w oknie

Ctrl+Tab Przejście do następnej zakładki
Ctrl+Shift+Tab Przejście do poprzedniej zakładki
Tab Przejście do następnej opcji
Shift+Tab Przejście do poprzedniej opcji
Alt+podkreślona litera Wykonanie komendy (lub wybranie opcji , na którą wskazuje litera)
Enter Zastępuje kliknięcie myszy dla wielu wybranych poleceń
Spacja Zaznacza lub wyczyści pole wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru
Klawisze strzałek Zaznacza przycisk, jeżeli aktywna opcja jest grupą przycisków opcji
F1 Pokazuje pomoc
F4 Pokazuje elementy w aktywnej liście
Backspace Otwiera folder o jeden poziom wyżej, jeśli folder jest zaznaczony w polu Zapisz jako lub Otwórz okno 

Skróty klawiszowe klawisza z logo Windows

Klawisz z logo Windows Otwiera lub zamyka menu Start
Klawisz z logo Windows +Pause Pokazuje okno właściwości systemu
Klawisz z logo Windows +D Pokazuje pulpit
Klawisz z logo Windows +M Minimalizuje wszystkie okna.
Klawisz z logo Windows +Shift+M Przywraca zminimalizowane okno na pulpicie
Klawisz z logo Windows +E Otwiera okno Mój komputer
Klawisz z logo Windows +F Szuka pliku lub folderu
Ctrl+Klawisz z logo Windows +F Szuka komputerów (gdy jesteś w sieci).
Klawisz z logo Windows +L Wylogowuje użytkownika
Klawisz z logo Windows +R Otwiera okno Uruchom
Klawisz z logo Windows +T Przechodzi przez programy na pasku zadań
Klawisz z logo Windows + number Uruchamia program przypięty do paska zadań w pozycji wskazanej przez numer. Jeśli program jest już uruchomiony, przechodzi do tego programu
Shift+Klawisz z logo Windows+ number Uruchamia  ponownie programu przypięty do paska zadań w pozycji wskazanej przez numer
Ctrl+Klawisz z logo Windows + number Przełącza do ostatniego aktywnego okna programu przypiętego do paska zadań w pozycji wskazanej przez numer
Alt+Klawisz z logo Windows +numer Otwiera Listę Skocz do programu przypiętego do paska zadań w pozycji wskazanej przez numer.
Klawisz z logo Windows +Tab Przechodzi do programów na pasku zadań przy użyciu Aero Flip 3-D.
Ctrl+Klawisz z logo Windows +Tab Używa klawiszy strzałek, aby przechodzić do programów na pasku zadań przy użyciu Aero Flip 3-D.
Ctrl+Klawisz z logo Windows +B Przełącza się na program, który wyświetlił komunikat w obszarze powiadomień
Klawisz z logo Windows +Spacja Podgląd pulpitu
Klawisz z logo Windows +Strzałka w górę Maksymalizuje okno
Klawisz z logo Windows +Strzałka w lewo Maksymalizuje okno po lewej stronie ekranu
Klawisz z logo Windows +Strzałka w prawo Maksymalizuje okno po prawej stronie ekranu
Klawisz z logo Windows +Strzałka w dół Minimalizuje okno
Klawisz z logo Windows +Home Minimalizuje wszystkie aktywne okna
Klawisz z logo Windows +Shift+Strzałka w górę Rozciąga okno do góry i dołu ekranu
Klawisz z logo Windows +Shift+Strzałka w lewo lub w prawo Przesuwa okno z jednego monitora do drugiego
Klawisz z logo Windows +P Wybiera tryb widoku prezentacji
Klawisz z logo Windows +G Przechodzi do gadżetów
Klawisz z logo Windows +U Otwiera centrum łatwego dostępu
Klawisz z logo Windows +X Otwiera centrum mobilności systemu Windows

Skróty klawiszowe w Eksplorator Windows

Ctrl+N Otwiera nowe okno
Ctrl+W Zamyka aktualne okno
Ctrl+Shift+N Tworzy nowy folder
End Wyświetla dół aktywnego okna
Home Wyświetla górę aktywnego okna
F11 Maksymalizuje lub minimalizuje aktywne okno
Ctrl+Kropka (.) Obraca obrazek zgodnie ze wskazówkami zegara
Ctrl+Przecinek (,) Obraca obrazek przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Num Lock+Gwiazdka (*) na klawiaturze numerycznej Wyświetla wszystkie podfoldery dla wybranego folderu
Num Lock+Znak plus (+) na klawiaturze numerycznej Wyświetla zawartość wybranego folderu
Num Lock+Znak minus (-) na klawiaturze numerycznej Zwija widok wybranego folderu
Strzałka w lewo Zwija widok aktualnie zaznaczonego folderu (gdy jest rozwinięty) lub wybiera folder nadrzędny
Alt+Enter Otwiera okno właściwości dla wybranego elementu
Alt+P Wyświetla poprzednią ścieżkę
Alt+Strzałka w lewo Widok poprzedniego folderu
Spacja Widok poprzedniego folderu
Strzałka w prawo Wyświetla aktualne zaznaczony folder (gdy jest zwinięty) lub wybiera pierwszy podfolder
Alt+Strzałka w prawo Widok następnego folderu
Alt+Strzałka w górę Widok nadrzędnego folderu
Ctrl+Shift+E Wyświetla wszystkie foldery nad wybranym folderem
Ctrl+Kółko od myszki Zmienia rozmiar i wygląd ikon, plików i folderów
Alt+D Wybiera pasek adresu
Ctrl+E Wybiera pole wyszukiwania
Ctrl+F Wybiera pole wyszukiwania

Skróty klawiszowe paska zadań

Shift+Kliknięcie w przycisk paska zadań Otwiera program lub szybko otwiera druga sesję programu
Ctrl+Shift+Kliknięcie w przycisk paska zadań Otwiera program jako administrator
Shift+Prawe Kliknięcie w przycisk paska zadań Pokazuje okno menu dla programu
Shift+Prawe Kliknięcie w przycisk paska zadań grupy Pokazuje okno menu dla grupy
Ctrl+Kliknięcie w zgrupowany pasek zadań Przechodzi przez poszczególne okna grupy

Skróty klawiszowe dla lupy

Klawisz z logo Windows + Znak plus (+)  lub Znak minus (-) Powiększa lub pomniejsza
Ctrl+Alt+Spacja Podgląd pulpitu w trybie pełnoekranowym
Ctrl+Alt+F Przełącza do trybu pełnoekranowego
Ctrl+Alt+L Przełącza do trybu lupa
Ctrl+Alt+D Przełącza do trybu dokowania
Ctrl+Alt+I Odwraca kolory
Ctrl+Alt+klawisze strzałek Obrót w kierunku strzałek
Ctrl+Alt+R Zmiana rozmiaru lupy
klawisz z logo Windows + Esc Wyjście z lupy

Skróty klawiszowe Panelu zdalnego sterowania

Alt+Page Up Przechodzi między programami od lewej do prawej strony
Alt+Page Down Przechodzi między programami od prawej do lewej strony
Alt+Insert Przechodzi między programami w kolejności w jakiej zostały uruchomione
Alt+Home Pokazuje menu Start
Ctrl+Alt+Break Przełącza między oknem a pełnym ekranem
Ctrl+Alt+End Pokazuje okno zabezpieczeń Windows
Alt+Delete Pokazuje menu systemowe
Ctrl+Alt+Minus Sign (-) on the numeric keypad Umieszcza kopię aktywnego okna klienta w schowku serwera terminalu (pełni tę samą funkcję, co klawisz Alt + PrtScn na komputerze lokalnym).
Ctrl+Alt+Plus Sign (+) on the numeric keypad Umieszcza kopię całego obszaru okna klienta w schowku serwera terminalu (pełni tę samą funkcję, co klawisz PrtScn na komputerze lokalnym).
Ctrl+Alt+Right Arrow Klawiszem „Tab” (tabulacji) wychodzi z pulpitu zdalnego sterowania do sterowania w programie hosta (na przykład, przycisk lub pole tekstowe). Przydatne, gdy pulpit zdalnego sterowania jest osadzony w innym (host) programie.
Ctrl+Alt+Left Arrow “Tab” out of the Remote Desktop controls to a control in the host program (for example, a button or a text box). Useful when the Remote Desktop controls are embedded in another (host) program.

Uwaga

Ctrl+Alt+Break oraz Ctrl+Alt+End są dostępne w sesji zdalnego pulpitu, nawet gdy ustawiono zdalny pulpit do rozpoznawania skrótów klawiszowych.

 

Skróty klawiszowe w Paint

Ctrl+N Tworzy nowy obrazek
Ctrl+O Otwiera istniejący obrazek
Ctrl+S Zapisuje wprowadzone zmiany do obrazka
F12 Zapisuje obrazek jako nowy plik
Ctrl+P Drukuje obrazek
Alt+F4 Zamyka obrazek i okno w którym był otwarty
Ctrl+Z Cofa zmiany
Ctrl+Y Przywraca zmiany
Ctrl+A Zaznacza cały obrazek
Ctrl+X Wycina zaznaczenie
Ctrl+C Kopiuje zaznaczenie do schowka
Ctrl+V Wkleja zaznaczenie ze schowka
Prawa strzałka Przesuwa zaznaczenie lub aktywny kształt o 1 piksel w prawo
Lewa strzałka Przesuwa zaznaczenie lub aktywny kształt o 1 piksel w lewo
Strzałka w dół Przesuwa zaznaczenie lub aktywny kształt o 1 piksel w dół
Strzałka w górę Przesuwa zaznaczenie lub aktywny kształt o 1 piksel w górę
Esc Anuluje zaznaczenie
Delete Usuwa zaznaczenie
Ctrl+B Pogrubia zaznaczoną czcionkę
Ctrl++ Zwiększa szerokość pędzla, linii, obwódki o 1 piksel
Ctrl+- Zmniejsza szerokość pędzla, linii, obwódki o 1 piksel
Ctrl+I Kursywa dla zaznaczonego tekstu
Ctrl+U Podkreśla zaznaczony tekst
Ctrl+E Otwiera okno właściwości
Ctrl+W Otwiera okno zmiany rozmiaru
Ctrl+Page Up Powiększa
Ctrl+Page Down Pomniejsza
F11 Podgląd obrazka na pełnym ekranie
Ctrl+R Pokazuje lub ukrywa linijkę
Ctrl+G Pokazuje lub ukrywa siatkę
F10 lub Alt Pokazuje podpowiedzi
Shift+F10 Pokazuje bieżące menu skrótów
F1 Otwiera pomoc

Skróty klawiszowe w WordPad

Ctrl+N Tworzy nowy dokument
Ctrl+O Otwiera istniejący dokument
Ctrl+S Zapisuje zmiany w dokumencie
F12 Zapisuje dokument jako nowy plik
Ctrl+P Drukuje dokument
Alt+F4 Zamyka WordPad
Ctrl+Z Cofa zmiany
Ctrl+Y Przywraca zmiany
Ctrl+A Zaznacza cały dokument
Ctrl+X Wycina zaznaczenie
Ctrl+C Kopiuje zaznaczenie do schowka
Ctrl+V Wkleja zaznaczenie ze schowka
Ctrl+B Wytłuszcza zaznaczony tekst
Ctrl+I Zaznaczony tekst pisze kursywą
Ctrl+U Podkreśla zaznaczony tekst
Ctrl+= Zaznaczony tekst pisze jako indeks dolny
Ctrl+Shift+= Zaznaczony tekst pisze jako indeks górny
Ctrl+L Wyrównuje tekst do lewej
Ctrl+E Wyśrodkowuje tekst
Ctrl+R Wyrównuje tekst do prawej
Ctrl+J Wyjustowuje tekst
Ctrl+1 Pojedynczy odstęp między wierszami
Ctrl+2 Podwójny odstęp między wierszami
Ctrl+5 Półtora wiersza odstępu między wierszami
Ctrl+Shift+> Powiększa czcionkę
Ctrl+Shift+< Pomniejsza czcionkę
Ctrl+Shift+A Zamienia znaki na duże litery
Ctrl+Shift+L Lista wypunktowana
Ctrl+D Wstawia rysowanie Microsoft Paint
Ctrl+F Szukaj tekst w dokumencie
F3 Znajduje następne wystąpienie tekstu w dokumencie
Ctrl+H Zamienia tekst w dokumencie
Ctrl+Left Arrow Przesuwa kursor jedno słowo na lewo
Ctrl+Right Arrow Przesuwa kursor jedno słowo na prawo
Ctrl+Up Arrow Przesuwa kursor wiersz powyżej
Ctrl+Down Arrow Przesuwa kursor wiersz poniżej
Ctrl+Home Przechodzi na początek dokumentu
Ctrl+End Przechodzi na koniec dokumentu
Ctrl+Page Up Jedna strona w górę
Ctrl+Page Down Jedna strona w dół
Ctrl+Delete Usuwa kolejne słowo
F10 Pokazuje podpowiedzi
Shift+F10 Pokazuje menu kontekstowe
F1 Pomoc

Skróty klawiszowe w Notatniku

Ctrl+N Nowa notatka
Ctrl+O Otwiera ostatnio używana notatkę
Ctrl+S Zapisuje zmiany
Ctrl+Shift+V Przesuwa notatkę do określonego folderu
Ctrl+P Drukuje notatkę
Alt+F4 Zamyka notatkę i Notatnik
Ctrl+Z Cofa zmiany
Ctrl+Y Przywraca zmiany
Ctrl+A Zaznacza wszystkie elementy na stronie
Ctrl+X Wycina zaznaczenie
Ctrl+C Kopiuje zaznaczenie do schowka
Ctrl+V Wkleja zaznaczenie ze schowka
Esc Anuluje zaznaczenie
Delete Usuwa zaznaczenie
Ctrl+F Uruchamia podstawowe szukanie
Ctrl+G Idzie do strony
F5 Odświeża wyniki szukania
F5 Odświeża listę notatek
F6 Przełącza się lista notatek a notatką
Ctrl+Shift+C Pokazuje menu skrótów dla kolumny nagłówka w liście notatek
F11 Widok notatki w trybie pełnego ekranu
F1 Pomoc

Skróty klawiszowe w Pomocy Windows

Alt+C

Pokazuje spis treści

Alt+N

Pokazuje menu Ustawienia połączenia

F10

Pokazuje menu Opcje

Alt+Left Arrow

Cofa do poprzednio oglądanego tematu

Alt+Right Arrow

Przesuwa do kolejnego tematu

Alt+A

Pokazuje stronę obsługi użytkownika

Home

Przechodzi do początku tematu

End

Przechodzi na koniec tematu

Ctrl+F

Szuka w aktualnym temacie

Ctrl+P

Drukuje temat

F3

Przesuwa kursor do pola szukania

 

Podziel się na:
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
 • Blogger.com
 • Digg
 • del.icio.us
 • Forumowisko
 • Google Bookmarks
 • Grono.net
 • MySpace
 • Sphinn
 • Śledzik
 • Technorati
 • Wykop
 • LinkedIn
 • Live
 • StumbleUpon

 

Zostaw odpowiedź


Ile jest 5 + 3 ?
Please leave these two fields as-is:
WAŻNE! Aby móc kontynuować, musisz rozwiązać proste zadanie matematyczne.

Kalendarz

Luty 2021
P W Ś C P S N
« wrz    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Archiwa

LogowanieZapamiętaj mnie